บริการลูกค้าโดยแพทย์เฉพาะทาง เท่านั้น
เพื่อให้ผู้บริการมั่นใจถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

พญ.คุณาภรณ์ ตั้งธนะวัฒน์ (หมอบีม) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและศัลยกรรม

พญ.คุณาภรณ์ ตั้งธนะวัฒน์ (หมอบีม)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและศัลยกรรม

 • แพทย์เฉพาะทางต่อยอด ศัลย์กรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ปริญญาตรี เพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตร แพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชา โสต ศอ นาสิก (ศัลยกรรมศีรษะและลำคอ)
 • งานประชุมวิชาการ อบรมการปรับรูปหน้าขั้นสูง

พญ.กุลวิภาภัสร์ จาตุรพิศานุกูล (หมอบี)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและศัลยกรรมปลูกผม

 • แพทย์เฉพาะทางต่อยอด ด้านการปลูกผม สมาชิกสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ (ISHRS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สมาชิกสมาคม ศัลยแพทย์ปลูกผมนานาชาติ เทคนิคเฉพาะทางด้าน FUE (World FUE institute)
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • แพทย์ผู้ร่วมวิจัย สาขาวิชาตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง)
พญ.กุลวิกาภัสร์ จาตุรพิศานุกูล (หมอบี) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและศัลยกรรมปลูกผม
นายแพทย์ศุภกร ตั้งจิรคภัณฑ์ (หมอเอิร์ธ) แพทย์ผู้เชียวชาญด้านผิวหนังและปรับรูปหน้า

นายแพทย์ศุภกร ตั้งจิรคภัณฑ์ (หมอเอิร์ธ)

แพทย์ผู้เชียวชาญด้านผิวหนังและปรับรูปหน้า

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนัง American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM), USA

พญ.ชินเรจฐ์ จันทร์เจริญกิจ (หมอโม)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและปรับรูปหน้า

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต Capital Medical University, เมืองปักกิ่ง, สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • คอร์สอบรม การปรับรูปหน้าขั้นสูง (Advanced Facial Aesthetic) บริษัท เมดิเซเลส โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • งานประชุมวิชาการ อบรมการปรับรูปหน้าขั้นสูง
พญ.ชินเรจฐ์ จันทร์เจริญกิจ (หมอโม) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและปรับรูปหน้า
นพ.คชาณัฐ พันธ์สุข (หมอบีม) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและปรับรูปหน้า

นพ.คชาณัฐ พันธ์สุข (หมอบีม)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและปรับรูปหน้า

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • งานประชุมวิชาการ อบรมการปรับรูปหน้าขั้นสูง

พญ.ภัทริดา ลัพธิกุลธรรม (หมอแพท)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและปรับรูปหน้า

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • แพทย์ผู้ร่วมวิจัย สาขาวิชาตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • งานประชุมวิชาการ อบรมการปรับรูปหน้าขั้นสูง
พญ.ภัทริดา ลัพธิกุลธรรม (หมอแพท) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและปรับรูปหน้า
พญ.ศุภษา ตั้งจิรคภัณฑ์ (หมอเอิ้น) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและปรับรูปหน้า

พญ.ศุภษา ตั้งจิรคภัณฑ์ (หมอเอิ้น)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและปรับรูปหน้า

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คอร์สอบรม การปรับรูปหน้าขั้นสูง (Advanced Facial Aesthetic) บริษัท เมดิเซเลส โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • งานประชุมวิชาการ อบรมการปรับรูปหน้าขั้นสูง

ด้วยความมุ่งมั่น ความตั้งใจจากทีมแพทย์ผู้บริหาร และความจริงใจต่อคนไข้จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกคน